پذیرش استاندارد دوش

- Apr 13, 2017-

بررسی اندازه: اندازه گیری سایز و اندازه واقعی محصول بین خطا را بررسی کنید.

بررسی سطح: خطا باید کنترل شده در عرض 2 mm/1000 mm.

بررسی عمودی: خطاهای راس بالا و پایین سطح اتاق دوش در 10 mm کنترل می شوند.

ژل سیلیکا بررسی: سیلیکاژل می باید نازک و یکنواخت، زیبا.

بررسی مکش: مغناطیسی درب فاصله مکش باید متقارن، باز و نزدیک به انعطاف پذیر، نیروی بستن باید بین 15 تا 40 نیوتن باشد.

بررسی لولا: لولا باید است صاف هنگام بستن بدون سر و صدا.