کلی دوش اتاق نصب ملاحظات

- Apr 10, 2017-

1. ابتدا در نصب زمان توجه معمولا ما اطمینان حاصل شود که مایع قرقره اتاق دوش تمام خواهد شد مناسب برای اضافه کردن روغن بادام و یا روغن، پس از نصب هم به این توجه می تواند.

2. علاوه بر این، هنگامی که قرقره دوش مداری شل یا شیری این مسائل مشکل، به یاد داشته باشید به سرعت پیدا کردن پرسنل تعمیر و نگهداری به قرقره به بار موثر درب تنظیم و سپس استفاده از حوله کاغذ آماده برای شستن برخی روغن بادام زمینی در خاک تا آن صاف است کشویی برای اطمینان حاصل شود که درب برای جلوگیری از تاثیر فعالیت، بنابراین برای جلوگیری از ایجاد درب به بیرون ریختن.